Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN