Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin di động

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin di động, Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN