Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN