Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến do Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN