Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học ngành KHMT đã có điểm thi môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy và Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN