Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN