Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách thi ngày 29/9/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN