Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đạt học bổng KKHT năm 2024 và học bổng tuyển sinh khóa 18 (khóa tuyển sinh năm 2023) đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách đạt học bổng KKHT và học bổng tuyển sinh năm 2024 theo Quyết định đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN