Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký môn học tháng 11 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên danh sách đăng ký môn học tháng 11 năm 2021. Anh/Chị học viên sau khi đăng ký sẽ được phép thay đổi trong tuần đầu của môn học. Sau đó, Phòng sẽ không giải quyết việc thay đổi đăng ký môn học, nếu Anh/Chi không tham gia môn học thì sẽ ghi nhân kết quả "0đ"

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN