Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký môn học HK2 (2020-2021)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách đăng ký môn học HK2 (2020-2021). Mọi thông tin đăng ký cập nhật vui lòng liên hệ email cuongvtk@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN