Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký môn học cho khóa 14(2019) và khóa 15 đợt 1(2020)

Phòng ĐTĐTSĐH&KHCN thông báo mở các môn mới học kỳ 2 năm 2020-2021 cho khóa 14 (2019) và khóa 15 đợt 1 (2020). 

Thời gian đăng ký trên hệ thống : 09/12/2020-11/12/2020

Lưu ý: Khi đăng ký các môn, Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký đúng ngành để đảm bảo tiến độ, Phòng sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký đúng ngành nhất là các môn bắt buộc. Khi đăng ký chọn môn khác ngành để làm môn tự chọn (không quá 12TC trong toàn khóa học). Khi đăng ký không được hủy môn trừ trường hợp bất khả kháng , những trường hợp không đi học và không tham gia thi xem như 0 điểm.

Môn Toán và Triết học sẽ được mở vào tháng 1, Anh/Chị học viên nào chưa học hoặc học lại vui lòng theo dõi thời khóa biểu tiếp theo. Khi có vấn đề đăng ký học phần vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn để được xem xét giải quyết.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN