Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký môn bổ sung ngành KHMT từ khóa 2021 trở về trước

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo  mở bổ sung ngành KHMT từ khóa 2021 trở về trước:

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/5/2023

 

CS2101

 

Công nghệ tri thức và ứng dụng

 

4TC

 

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

Phòng

5.6

Chiều thứ 7

13/05/2023 -  29/07/2023            (12 buổi)

KHMT từ khóa 2021 trở về trước

Khóa 2022 không đăng ký môn này

 

CS2102

Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

 

4TC

 

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

Phòng

5.1

Tối thứ 5

11/05/2023 -  17/08/2023            (15 buổi)

KHMT từ khóa 2021 trở về trước

Khóa 2022 không đăng ký môn này