Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển phòng lớp học anh văn chiều thứ 7 ngày 3/10/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lớp anh văn chiều thứ 7 ngày 3/10/2020 học tại phòng 7.1 lầu 7  do phòng học tại lầu 5 tổ chức thi kết thúc môn. Các ngày khác học bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN