Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng SEED tại Đại học Alberta (Canada)

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình học bổng Canada-ASEAN SEED ( (Scholarships and Educational Exchanges for Development) do Chính phủ Canada tài trợ từ trường đại học Alberta dành cho dành cho bậc đại học và sau đại học sang nghiên cứu ngắn hạn tại trường đại học Alberta.
 

Thời hạn nộp hồ sơ: 1/4/2018 (ứng viên có thể xin gia hạn thêm 1-2 tuần)

Học bổng tài trợ: 

$ 8,700.00 (CAD) dành cho bậc đại học / sau đại học trong 4 tháng nghiên cứu;
$ 11,200.00 (CAD) dành cho bậc sau đại học trong 5-6 tháng nghiên cứu; hoặc 
$ 14,400.00 (CAD) dành cho bậc đại học trong 8 tháng nghiên cứu.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo tại email đính kèm và tại website: https://www.ualberta.ca/admissions-programs/visiting-student-and-internship-programs/research-internships/goc-scholarships

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN