Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình học bổng IIST bậc Tiến sỹ của Trường Đại học Hosei

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về Chương trình Học bổng IIST của Trường Đại học Hosei dành cho bậc Tiến sỹ.
 
Thời hạn nộp bảng câu hỏi (theo yêu cầu của GS. Kazuo Yana): 16/3/2021
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại nội dung đính kèm hoặc liên hệ tại email của Giáo sư. 
Phòng thông tin đến Anh / Chị Thạc sỹ có quan tâm đến Chương trình đăng ký tham gia.
 
Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN