Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình học bổng của chính phủ Ý

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông báo về chương trình học bổng Chính phủ Ý dành cho công dân nước ngoài và công dân Ý sinh sống tại nước ngoài cho các bậc và ngành học: Master’s Degree,  Courses of Higher Education in Arts, Music, and Dance (AFAM),  PhD program,  Research under academic supervision,   Italian Language and Culture Course.
 
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 2.00 p.m ngày 30/4/2018
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
 
Trân trọng, 
Phòng ĐTSĐH&KHCN