Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật phòng học cho các lớp thạc sĩ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo cập nhật phòng theo thời khóa biểu đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN