Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo seminar lần 2 của NCS Đặng Kiên Cường

Kính gửi Quý Thầy, Cô,

Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar lần 2 cho NCS Đặng Kiên Cường.

Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo” (Hệ Thống Hỗ Trợ Học Tập Thích Nghi dựa trên Ontology của Mô Hình Người Học).

Người hướng dẫn:  TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm

Nội dung báo cáo:

- Lý do, Mục tiêu của luận án

- Tổng quan nghiên cứu

- Phương pháp, dữ liệu, phạm vi nghiên cứu

- Kết quả, Kết luận

Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 29/10/2020

Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy, Cô sắp xếp thời gian tham dự.

Quý Thầy/Cô không tham dự được có thể góp ý qua form: https://forms.gle/YA9GJQZVPgfhzNR99

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.