Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường.
 
Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”.

Người hướng dẫn:  - PGS.TS. Võ Đình Bảy

                                  - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Nội dung báo cáo học thuật lần 2: Các đóng góp chính của luận án

   1. Giới thiệu tóm tắt bài toán nghiên cứu và các thách thức tồn tại
   2. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến có trọng số
   3. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến đóng có trọng số
   4. Khai thác top-rank-k mẫu phổ biến có trọng số
   5. Kết quả thực nghiệm
   6. Các công trình khoa học đã công bố
   7. Kết luận và hướng phát triển

Thời gian: 14h00 chiều thứ ba, ngày 02/03/2021

Địa điểm: phòng E5.3

Kính mời Quý Thầy/Cô sắp xếp đến tham dự.
Trân trọng.