Skip to content Skip to navigation

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHCNTT năm 2017 số 503_QD_DHCNTT, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi các Anh/Chị học viên cao học Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM số 503/QĐ_ĐHCNTT, ngày 10 tháng 08 năm 2017. Quy chế này áp dụng từ khóa tuyển sinh 2017.

File đính kèm: