Skip to content Skip to navigation

Lưu ý!!! Thông báo nhắc nhở về việc hết thời gian đào tạo khóa 2015 đợt 1

Thân gửi Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt,

Căn cứ Quyết định 193/QĐ-ĐHCNTT ngày 02 tháng 4 năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 1 được gia hạn đào tạo đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019 cần lưu ý :

- Anh/Chị học viên cần có kế hoạch khẩn trương để hoàn thành kế hoạch học tập của mình (tích lũy đủ số tín chỉ, đăng ký xét duyệt đề cương, đăng ký bảo vệ luận văn, điều kiện tiếng Anh đầu ra...).

- Sau ngày 31/8/2019, Phòng sẽ ra quyết định buộc thôi học đối với những học viên vẫn chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo qui định.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN