Skip to content Skip to navigation

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 12 (2017) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 24/01/2018 phải hoàn thành học phí trước ngày 31/01/2018.

Lưu ý:

Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN