Skip to content Skip to navigation

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2016 (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 11 (2016) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 24/01/2018 phải hoàn thành học phí trước ngày 05/02/2018.

Lưu ý:

1. Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần, không cho phép gia hạn, không cho phép nhận luận văn, và Phòng sẽ lập danh sách nợ học phí để có biện pháp xử lí học vụ - mức 1 sau thời gian trên.

2. Các bạn học viên phải đảm bảo có tiến độ học tập trong học kì theo đúng qui chế. Nếu chưa làm luận văn thì phải đi học - không được để tình trạng không học, hoặc không làm luận văn mà không có đơn xin bảo lưu hoặc tạm hoãn trong suốt học kỳ. Phòng sẽ rà soát và xử lý những trường hợp không thực hiện đúng tiến độ học tập.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN