Skip to content Skip to navigation

Tổ chức thi miễn phí VNU-EPT đợt 1 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN  gửi đến Anh/Chị học viên văn bản số 125/KT&ĐG ngày 01/04/2019 về việc :

Tổ chức thi miễn phí VNU-EPT đợt 1 năm 2019.

Anh/Chị xem văn bản đính kèm.

Trân trọng./. 
Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: