Skip to content Skip to navigation

[CH13,14] Thông báo danh sách chính thức đăng ký các môn học học kì 1 :2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách đăng ký môn học cập nhật cho đến 26/8/2019. Danh sách đăng ký này là danh sách dự thi kết thúc môn học chính thức. Phòng sẽ không tiếp nhận đăng ký thêm hoặc hủy môn ( trừ trường hợp bất khả kháng).

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN