Skip to content Skip to navigation

Ban hành Quy định về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí khoa học cho học viên Sau đại học trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quy định về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí khoa học cho học viên Sau đại học trường Đại học Công nghệ Thông tin ban hành theo Quyết định số 316 ngày 3/6/2019 theo file đính kèm.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN