Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành KHMT, đợt 2, năm 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên Quyết định công nhận đề tài luận văn cao học đợt 2 năm 2017 ngành Khoa học Máy tính số 124/QĐ-DHCNTT, ngày 14 tháng 03 năm 2017 (file đính kèm). Đề nghị các học viên liên hệ GVHD để thực hiện luận văn 06 tháng theo đúng quy định tính từ ngày ra quyết định.

Lưu ý:

Đối với các học viên khóa 9, khóa 10 (khóa 2014, khóa 2015) thực hiện yêu cầu luận văn theo Điều 43, Khoản 2 tại Quyết định số 77/ QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 04 tháng 09 năm 2014 Quy chế đào tạo thạc sĩ. (đính kèm thông báo số 23/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, 31-03-2016).

Đề nghị các học viên sắp xếp thời gian và hoàn thành luận văn theo đúng quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.