Skip to content Skip to navigation

Thông báo hạn nộp bài thu hoạch Biểu diễn tri thức và suy luận, Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời hạn nộp bài thu hoạch :

- Môn Biểu diễn tri thức và suy luận

- Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Thời hạn: 01/7/2017 (NGÀY THỨ BẢY)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN