Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuẩn Tiếng Anh 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo chuẩn Tiếng Anh áp dụng cho các khóa 2014 trở về sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN